Bezpieczeństwo na budowie, porównując z innymi miejscami, gdzie wykonywana jest praca, charakteryzuje się niestety wysoką ilością wypadków. Jednakowo ciężkich jak i  śmiertelnych, do których każdego roku wielokrotnie dochodzi na placach budowy. Bezpieczeństwo w budownictwie z racji tego, w ostatnich latach stało się jednym z najważniejszych obszarów zarządzania w firmach budowlanych.

Specyfika BHP w branży budowlanej

Nie ulega wątpliwości, że praca w budownictwie to praca naprawdę bardzo niebezpieczna. Tutaj pracownicy działają z ciężkim sprzętem, panują zmienne warunki atmosferyczne. Niekiedy trzeba pracować na wysokościach, gdzie mogą wystawać różne elementy konstrukcyjne. To wszystko powoduje, że niebezpieczeństwo wypadku na budowie, zarówno jeżeli chodzi o pracowników, jak i osoby postronne mogące znaleźć się w pobliżu, jest naprawdę bardzo duże. Zatem koniecznie każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie, musi zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy. To, czy pracownicy przestrzegają zasad BHP podczas wykonywania codziennych obowiązków, jest nadzorowane przez kierownika budowę. Bezpieczeństwo może być sprawdzone też przez inspektora BHP wysłanego przez PIP.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie

Każdy inwestor ma w zakresie organizacji procesu budowlanego, obowiązek zapewnienia projektu budowlanego, kierownictwa budowlanego. Jak również musi opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi on zostać sporządzony przed przystąpieniem do prac budowlanych, co ma na celu wyeliminowanie zagrożeń, które związane są z prowadzeniem robót budowlanych. Które stanowią ogromne ryzyko dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi przebywających na budowie. Przyjmuje się, że to kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jeżeli pracownicy będą wykonywać roboty, które związane są z wysokim ryzykiem i przewiduje się, że będą one trwały dłużej niż 30 dni roboczych i zatrudnionych będzie co najmniej 20 pracowników.

Bezpieczeństwo na budowie a organizacja placu budowy

Zanim przystąpi się do wykonania prac budowanych, to powinno najpierw nastąpić zagospodarowanie ternu budowy. Więc teren musi zostać ogrodzony, wyznaczone powinny być strefy niebezpieczne, powinna zostać doprowadzona woda oraz energia elektryczna. Drogi i przejścia powinny być zrobione, jak również niezbędne jest zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego. Jeżeli chodzi o ogrodzenie terenu budowy, to powinno mieć ono wysokość co najmniej 1,5 metra i powinno zabezpieczyć obszar, na którym będą prowadzone roboty budowlane. Przed wejściem na teren budowy osób nieupoważnionych. Strefy niebezpieczne, to po prostu miejsca znajdujące się na terenie budowy. Gdzie istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników i innych osób. Wokół obiektów budowlanych, gdzie jest ryzyko spadania niebezpiecznych przedmiotów. To powinny one wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości, ale wymiar minimalny strefy nie może być mniejszy niż 6 metrów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *